Algemene voorwaarden

Opgesteld door: Eureka Examens B.V.
Nummer: Alg.001
Datum: 28-04-2021
Versie: 1.3

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen opdrachten en overeenkomsten waarbij Eureka Examens B.V., hierna te noemen Eureka, diensten van welke aard ook levert, direct of middels derden. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden, anders dan de voorwaarden van toepassing op het kunnen leveren van diensten, van opdrachtgevers zijn niet van toepassing.
1.3 Alle aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van twee maanden en zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.4 Een overeenkomst komt tot stand en treed in werking na de schriftelijke acceptatie van een offerte van Eureka. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de offerte.
1.5 Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht.

Artikel 2 – Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
2.2 De op grond van de overeenkomst te berekenen prijzen zijn de geldende prijzen op het moment van opdrachtverlening voor de diensten die in de opdracht staan omschreven. Als Eureka op verzoek van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever aan Eureka worden vergoed volgens tarieven die van tevoren vastgelegd en goedgekeurd zijn door de opdrachtgever.
2.3 Eureka behoudt zich het recht voor om per twaalf maanden de bij de opdracht behorende prijzen te verhogen volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI). Prijswijzigingen zullen met ingang van 1 januari worden doorgevoerd.
2.4 Als voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen zal Eureka opdrachtgever van tevoren inlichten als een door die opdrachtgever gewenste uitbreiding of wijziging van de diensten gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs. Eureka zal hiervoor een offerte uitbrengen.
2.5 Voor het annuleren of wijzigen van een boeking meer dan 7 dagen voorafgaand aan de examendatum zijn geen kosten verschuldigd. Voor het annuleren of wijzigen van een boeking tot en met 7 dagen voorafgaand aan de examendatum worden de volledige kosten in rekening gebracht.
2.6 Indien de examenkandidaat niet komt opdagen, te laat is, of niet voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden voor een deugdelijke examenafname worden de volledige kosten in rekening gebracht. Indien de examenkandidaat niets te verwijten valt en het examen kan vanwege (technische) omstandigheden niet plaatsvinden of wordt onderbroken waardoor het examen als verloren wordt beschouwd dan ontvangt de kandidaat een gratis boeking voor een nieuw examen.
2.7 Facturatie vindt maandelijks plaats op basis van het aantal boekingen.
2.8 Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald binnen 21 dagen na factuurdatum. Partijen hebben nooit het recht tot opschorting van onbetwiste delen van een openstaande factuur, tenzij door arbitrage of rechterlijke uitspraak deze mogelijkheid wordt toegekend.
2.9 Indien de facturen van Eureka niet tijdig worden voldaan, is debiteur over het verschuldigde de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum dat de factuur betaald had moeten zijn, alsmede de bijkomende kosten voor het incasseren van de vordering.
2.10 Indien een der partijen een essentieel deel van haar verplichting(en) niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de andere partij het recht de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten dan wel zekerheden te vragen, onverminderd het recht op nakoming en de overige rechten.

Artikel 3 – Diensten

3.1 Alle door Eureka te leveren diensten zullen met de nodige zorgvuldigheid en vakbekwaamheid worden uitgevoerd. Het is Eureka toegestaan derden werkzaamheden te laten verrichten, in het kader van het uitvoeren van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst. Dit kunnen verschillende partijen zijn, deze zijn benoemd in het verwerkingsregister van Eureka.
3.2 Opdrachtgever zal Eureka steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking daartoe verlenen.
3.3 Als voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig afspraken ter beschikking van Eureka staan of opdrachtgever op andere wijze niet of niet tijdig aan verplichtingen voldoet, heeft Eureka het recht de dienstverlening op te schorten, onverminderd haar recht op vergoeding(en).
3.4 Eureka zorgt voor alle materialen die ter ondersteuning gebruikt mogen worden, conform de examen/schema afhankelijke eisen.

Artikel 4 – Vertrouwelijke informatie

4.1 Eureka neemt alle wettelijke voorschriften betreffende het verwerken van gegevens, waaronder de regels voor bescherming van persoonsgegevens in acht, conform de wetgeving AVG. Eureka zal de opdrachtgever alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
4.2 Beide partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst gebonden aan een geheimhoudingsplicht met betrekking tot verkregen vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan: de inhoud van deze overeenkomst alsmede alle gegevens en informatie die in het kader van deze overeenkomst worden verstrekt, alsmede gegevens en informatie die zijn verkregen uit bewerking van ontvangen vertrouwelijke informatie.
4.3 Persoonsgegevens en examengegevens zijn eigendom van de opdrachtgever of diens opdrachtgever. Met de aanlevering hiervan in door Eureka beheerde systemen en omgevingen, geeft de opdrachtgever Eureka toestemming tot inzage en bewerking van deze gegevens om de overeengekomen diensten naar behoren uit te voeren. De door Eureka ingerichte systemen en omgevingen blijven te allen tijde eigendom van Eureka en/of derden.
4.4 De geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels Eureka een informatieplicht opleggen inzake de verwerking van de benodigde examengegevens, anders dan in het kader van de dienstverlening. In dit geval zal Eureka altijd melding maken bij de opdrachtgever.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten en melding in publicaties

5.1 Voor zover Eureka of de door haar bij de verlening van diensten of de uitvoering van werkzaamheden inge-schakelde medewerker(s) intellectuele eigendomsrechten verkrijgt blijven deze bij Eureka met dien verstande dat de opdrachtgever een beperkt gebruiksrecht behoudt.
5.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de eventueel te sluiten licentieovereenkomsten met betrekking tot het gebruik van eventueel auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken modellen en uitvindingen en intellectuele eigendomsrechten die bij de dienstverlening en de uitvoering van werkzaamheden worden gebruikt en vrijwaart Eureka en haar medewerkers voor de gevolgen van eventuele inbreuken op rechten van derden.
5.3 Eureka mag beveiligingsmaatregelen nemen ten aanzien van de in lid 1 van dit artikel bedoelde producten. Als Eureka door middel van technische bescherming de producten heeft beveiligd, is het de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Als de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de producten te maken, zal Eureka op verzoek van de opdrachtgever een reservekopie van de producten aan de opdrachtgever ter beschikking stellen.
5.4 Het is partijen toegestaan in publicaties of reclame-uitingen melding te maken van het bestaan van een relatie tussen partijen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Indien Eureka aansprakelijk is, aanvaardt zij de verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
6.2 Enigerlei vergoeding van schade is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Eureka wordt betaald met een maximum van € 2.500.000,- per aanspraak. De aansprakelijkheid is, tenzij door aantoonbare grove schuld of nalatigheid van Eureka, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, waarbij de bedongen prijs als de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is gesteld wordt op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor zes maanden.
6.3 De aansprakelijkheid van Eureka voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal nooit meer bedragen dan hetgeen door de verzekeringsmaatschappij aan Eureka zal worden uitgekeerd tot maximaal € 75.000,- (vijfenzeventigduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
6.4 Aansprakelijkheid van Eureka voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet, ten gevolge van onderhoud aan de apparatuur of programmaturen schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
6.5 Buiten de in artikel 6.2 en 6.3 genoemde gevallen, en met inachtneming van het in artikel 9 bepaalde, rust op Eureka geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
6.6 Enige aansprakelijkheid van Eureka kan slechts ontstaan indien de opdrachtgever onverwijld, deugdelijk en schriftelijk Eureka in gebreke stelt en duidelijk op de hoogte stelt van de schadeoorzaak, en waar mogelijk, afhankelijk van de aard en omvang, een redelijke termijn gunt ter zuivering van de tekortkoming en Eureka toerekenbaar ook na het verstrijken van de termijn in haar verplichtingen tekort blijft schieten.
6.7 De opdrachtgever vrijwaart Eureka voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Eureka geleverde zaken, materialen of producten, behalve als de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of producten en de opdrachtgever dit kan bewijzen. Met uitzondering van grove schuld en opzet.
6.8 Aansprakelijkheid met betrekking tot het bewerken en verwerken van persoonsgegevens is vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst, welke onlosmakelijk verbonden is aan deze overeenkomst.
6.9 Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zal niet aan Opdrachtnemer worden toegerekend en Opdrachtnemer zal niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding als de tekortkoming het gevolg is van overmacht. Tekortkomingen die het gevolg zijn van onder meer overheidsmaatregelen en -voorschriften, stakingen, elektriciteit-, internet- en telefoonstoringen en andere omstandigheden waarop de Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen gelden nadrukkelijk als overmacht. Met uitzondering van grove schuld en opzet.

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst

7.1 Als een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en naar haar aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, kan deze door ieder van de partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd met in acht name van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
7.2 Partijen kunnen de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als de wederpartij surseance van betaling wordt verleend, of als de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard. Eureka zal wegens deze beëindiging nooit tot enige schadevergoeding zijn gehouden of als de rechtspersoon wordt overgedragen of ontbonden.
7.3 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven de verplichting tot geheimhouding, het toepasselijk recht, bevoegde rechter, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid, facturering en betaling voortvloeiend uit de periode vóór beëindiging van beide partijen onverminderd gelden.
7.4 Bij beëindiging van de overeenkomst zal de opdrachtgever alle goederen, materialen en producten van Eureka die geen eigendom van de opdrachtgever zijn of waartoe de opdrachtgever niet gerechtigd is, zo snel mogelijk aan Eureka teruggeven of deze, in samenspraak met Eureka (laten) vernietigen.
7.5 Als één van de partijen gedurende een periode van meer dan drie (3) maanden niet-toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst, heeft de andere partij het recht deze overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. Eureka zal gedurende de periode van overmacht haar verplichtingen op grond van de overeenkomst met de opdrachtgever opschorten.

Artikel 8 – Overdracht van rechten

8.1 Eureka is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten met de opdrachtgever aan derden over te dragen. De opdrachtgever accepteert het nakomen van de overgedragen verplichting door die derde. De opdrachtgever mag de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eureka. Eureka kan voorwaarden verbinden aan het geven van toestemming. Deze zullen altijd bekend gemaakt worden aan de opdrachtgever en akkoord gevraagd worden aan de opdrachtgever in de hoofdovereenkomst.

Artikel 9 – Producten van toeleveranciers

9.1 Als en voor zover Eureka producten of diensten van derden aan de opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen voor wat die producten of diensten betreft de (garantie)voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. De opdrachtgever aanvaardt de toepassing van bedoelde (garantie)voorwaarden van derden. Als de bedoelde (garantie)voorwaarden niet met het product zijn geleverd, liggen deze voor de opdrachtgever ter inzage bij Eureka. Eureka zal deze aan de opdrachtgever op zijn verzoek toezenden. Als en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de opdrachtgever en Eureka om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de voorwaarden van Eureka.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

10.1 Op de door Eureka gesloten overeenkomsten en door haar gedane aanbiedingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem, onverminderd het recht van Eureka om geschillen aan een andere in Nederland bevoegde rechter.

Artikel 11 – Uitvoering

11.1 Eureka zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met precisie en zorg uit te voeren, maar kan niet garanderen dat er incidenteel geen (kleine) afwijkingen kunnen voorkomen. Eureka is daarbij afhankelijk van correct en tijdig aangeleverde gegevens en diensten door de opdrachtgever en/of door derden. Mocht het echter niet lukken om het examen af te leggen zal er een compensatieaanbod gedaan worden richting de deelnemer/klant. Te denken valt aan een nieuw examenmoment, echter niet meer in waarde dan de commerciële examenprijs.
11.2 Als is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Eureka gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de opdrachtgever de oplevering van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
11.3 Alleen als dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Eureka gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen. Eureka is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen. Als dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 12.
11.4 Eureka kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening aanbrengen. Te denken valt aan de regels van bijvoorbeeld DUO die gewijzigd kunnen worden. Als dergelijke wijzigingen een verandering van de procedures die bij de opdrachtgever gelden tot gevolg hebben, zal Eureka de opdrachtgever hierover tijdig inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van de opdrachtgever. In dat geval kan de opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Eureka de kosten van deze wijziging voor haar rekening neemt.
11.5 Als de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Eureka steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
11.6 Het is de opdrachtgever gedurende twee jaar na beëindiging van de overeenkomst niet toegestaan direct of indirect gebruik te maken van de diensten van de (voormalige) werknemer(s) van Eureka of van al dan niet elektronische producten die door Eureka bij de uitvoering werden gebruikt, zonder uitdrukkelijk daarvoor verleende toestemming door Eureka.